Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Uradni list Republike Slovenije 60/95) je skupščina Društva biofizikov Slovenije dne 8. novembra 2005 sprejelaSTATUT
DRUŠTVA BIOFIZIKOV SLOVENIJEI. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Društvo biofizikov Slovenije (v nadaljevanju DBS) je znanstveno in strokovno združenje biofizikov.

2. člen
Društvo je pravna oseba. Sedež društva je v Ljubljani, Jamova 39. Območje delovanja društva je Republika Slovenija. Društvo se vključuje v ustrezna združenja doma in v tujini.
3. člen
Društvo ima svoj pečat. Pečat je okrogel s premerom 3 cm in z napisom Društvo biofizikov Slovenije, Ljubljana.
4. člen
Delovanje društva je javno. Društvo obvešča javnost o svojem delu z javnimi sredstvi obveščanja. Zapisniki sej organov so dostopni vsakemu članu. Za zagotavljanje javnosti dela društva in organov je odgovoren predsednik.

II. NALOGE DRUŠTVA

5. člen
Nameni in cilji društva so:
Spremlja in si prizadeva za kvaliteten razvoj teoretičnih in eksperimentalnih znanj na področju biofizike.
Pospešuje interdisciplinarno povezovanje med posameznimi vedami, ki raziskujejo biosisteme, in vzpodbuja prenos biofizikalnega znanja v prakso.
Za izpolnitev teh nalog društvo:

III. PRAVICE, DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI ČLANOV DRUŠTVA

6. člen
Član društva je lahko vsakdo, ki deluje na področju biofizike. Ob pristopu mora kandidat predložiti priporočili enega člana DBS.
Naziv častnega člana se kot posebno priznanje lahko podeli posamezniku ali organizaciji, ki je zaslužna za delo in razvoj društva. Potrditev naziva častnega člana se opravi na skupščini, na predlog Izvršilnega odbora.

7. člen
O sprejemu v članstvo odloča izvršilni odbor na osnovi prošnje (pristopnice), iz katere mora biti razvidno, da so izpolnjeni vsi pogoji za sprejem. Imena novih članov se sporočijo na letni skupščini. Če izvršilni odbor kandidata ne sprejme v društvo, ker meni, da kandidat ne izpolnjuje vseh pogojev za sprejem, ki jih predpisuje statut, ima kandidat pravico pritožbe na skupščino društva, ki dokončno odloča.
Člana se lahko izključi iz društva, če krši dolžnosti, ki jih je kot član dolžan izpolnjevati po tem statutu, ali pa če dela v nasprotju z določili statuta. Odločbo o izključitvi izda častno razsodišče in z njo seznani na letni skupščini člane društva. Izključeni član ima pravico pritožbe na skupščino društva, ki dokončno odloča.
Članstvo v društvu preneha na pismeno zahtevo člana društva ali z njegovo smrtjo.
8. člen
Pravice članov društva so:
Dolžnosti članov društva so naslednje:
Člani društva in organov društva so osebno odgovorni Skupščini za vestno opravljanje sprejetih nalog in funkcij.

IV. ORGANIZACIJA DRUŠTVA

9. člen
Organi društva so:

SKUPŠČINA

10. člen
Skupščina je najvišji organ društva. Skupščino sestavljajo vsi člani društva.
11. člen
Redno letno skupščino sklicuje Izvršilni odbor. Izredna skupščina pa se sklicuje po potrebi, na predlog nadzornega odbora, na predlog ene od sekcij ali na pismeno zahtevo najmanj tretjine članov društva. Izredna skupščina se mora sestati najmanj 60 dni po sprejemu predloga ali zahteve in sklepa le o zadevi, za katero je bila sklicana.
12. člen
Dnevni red skupščine predlaga IO, način glasovanja pa določi skupščina. O času in kraju skupščine morajo biti člani društva obveščeni najmanj sedem dni pred skupščino.
13. člen
Za sklepčnost skupščine je potrebno, da je prisotna večina članov društva. Če ob napovedanem času skupščina ni sklepčna, se delo skupščine prestavi za pol ure. Po tem času se začne delo skupščine tudi, če je prisotnih vsaj deset članov društva. Skupščina sprejme veljavne sklepe, če je večina prisotnih članov soglasna. Člani IO in NO ne morejo glasovati, kadar skupščina odloča o poročilu IO ali NO ali jim daje razrešnico. Na skupščini prisotni člani lahko glasujejo o tistih točkah dnevnega reda, ki so bile vnaprej v dnevnem redu.
14. člen
O delu Skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo: predsedujoči, zapisnikar in dva overovitelja.
15. člen
Redna letna skupščina odloča o vseh vprašanjih, ki se nanašajo na delo DBS in usmerjanje njegove dejavnosti. Poleg drugega sodi v delo skupščine tudi:

IZVRŠILNI ODBOR

16. člen
Izvršilni odbor (IO) je izvršilni organ društva ter vodi društvo in organizira delovanje društva med zasedanji skupščine. Za svoje delo je odgovoren skupščini.
17. člen
IO sestavlja sedem članov, ki jih izvoli redna letna skupščina. Eden od članov je predstavnik sekcije za medicinsko fiziko. Kandidati za IO se predlagajo javno na skupščini, izvoli pa se jih tajno. Člani IO izvolijo izmed sebe predsednika, tajnika in blagajnika. Predlagani kandidat je izvoljen, če dobi več kot polovico glasov navzočih članov. Če je število kandidatov večje kot je število oseb, ki se jih voli, so izvoljeni kandidati, ki so dobili največ glasov.
18. člen
Mandat IO je štiri leta. IO se sestaja po potrebi in je sklepčen, če je prisotna več kot polovica članov. Sklepi so sprejeti tedaj, če zanje glasuje večina članov na seji IO. Na sejah IO so lahko prisotni tudi drugi zainteresirani člani društva, vendar brez pravice odločanja.
19. člen
IO ima te naloge:

NADZORNI ODBOR

20. člen
Nadzorni odbor (NO) nadzira finančno in materialno poslovanje društva ter spremlja izvajanje statuta in sklepov skupščine in o tem poroča skupščini. Za svoje delo je odgovoren skupščini. Člani NO smejo prisostvovati sejam IO, vendar brez pravice odločanja.
NO ima tri člane, ki so izvoljeni na skupščini in ki izmed sebe izvolijo predsednika. Mandat traja štiri leta. Veljavne sklepe sprejemajo soglasno ob prisotnosti vseh članov.

ČASTNO RAZSODIŠČE

21. člen
Častno razsodišče šteje tri člane, ki izmed sebe izvolijo predsednika. Mandatna doba je štiri leta. Če član društva krši pravila, ga lahko častno razsodišče kaznuje z opominom, ukorom ali izključitvijo. Prizadeti član ima pravico pritožbe na skupščini, ki o zadevi dokončno odloči. Častno razsodišče ima tudi funkcijo arbitraže v primeru sporov.

PREDSEDNIK DRUŠTVA

22. člen
Predsednik DBS je istočasno predsednik Skupščine in IO in je odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta. Sklicuje in vodi seje IO in vodi seje Skupščine. Predsednik predstavlja in zastopa društvo. Nadomešča ga po pooblastilu IO tajnik ali drugi član IO. Predsednik je odgovoren skupščini in IO.

TAJNIK DRUŠTVA

23. člen
Društvo ima neprofesionalnega tajnika, ki se voli izmed članov IO ali skupščine. Društvo pa ima lahko tudi profesionalnega tajnika, ki je nastavljen na osnovi javnega razpisa in se za to mesto zahteva usposobljenost raziskovalca. O potrebi profesionalnega tajnika odloča IO, ki določi tudi razpisane pogoje. Tajnik je odgovoren Skupščini in IO.

ZASTOPNIK DRUŠTVA

24. člen
Zastopnik društva je kontaktna oseba društva. Po nalogu predsednika in Izvršilnega odbora društva skrbi za stike z javnostjo ter opravlja tudi druge s tem povezane naloge. Zastopnik društva je lahko kar predsednik društva ali pa druga oseba, ki jo izvoli Skupščina.
Tudi če zastopnik društva po funkciji ni član Izvršilnega odbora, lahko sodeluje na sestankih Izvršilnega odbora, vendar v tem primeru nima pravice glasovanja.

V. SEKCIJE

25. člen
V okviru DBS se lahko ustanovijo sekcije za posamezna področja biofizike, če je to potrebno za uspešnejše opravljanje nalog DBS. Sekcije se ustanovijo na predlog Izvršnega odbora na seji Skupščine, kjer se na enak način tudi ukinjajo. Vsaka sekcija izvoli svojega predsednika in tajnika.
DBS je na svoji redni skupščini 30. 10. 1997 ustanovilo sekcijo za medicinsko fiziko. Člani sekcije so posamezniki, ki delujejo na področjih radioterapije, diagnostične radiologije, nuklearne medicine in zaščite pred sevanji. Sekcija za medicinsko fiziko uradno zastopa in predstavlja DBS na področju medicinske fizike.

VI. VOLITVE IN IMENOVANJA

26. člen
Volitve članov IO, predsednika, tajnika in delegatov DBS za druge organizacije so tajne, razen če Skupščina ne sklene drugače. Mandatna doba vseh vodstvenih funkcij je štiri leta in se lahko v zaporedju ponovi le enkrat. Zastopnika društva se voli za dve mandatni dobi, tj. 8 let.
27. člen
Vsak član, izbran v funkcijo se lahko odpoklice, če zaupanih nalog ne izpolnjuje, če neopravičeno manjka trikrat zapored na sestanku telesa, kjer je član oz. če z neprimernim ravnanjem ovira delovanje omenjenega telesa. IO, predsednik sekcije ali 1/3 članov lahko zahtevajo postopek odpoklica. Skupščina izvoli novega člana do izteka mandata odpoklicanega člana.

VII. FINANČNO POSLOVANJE

28. člen
Finančna sredstva društva so:
29. člen
Finančno poslovanje se opravlja v okviru finančnega načrta društva. Finančno in materialno poslovanje se vodi po veljavnih predpisih. Javnost finančnega in materialnega poslovanja se zagotavlja s pravico vsakega člana do vpogleda v zadevno dokumentacijo.
30. člen
Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in tajnik društva.
31. člen
Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju. V njem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.
Društvo ima svoj transakcijski račun.
32. člen
IO razpolaga s sredstvi društva in na podlagi sklepov skupščine odloča o uporabi sredstev v vsotah večjih od ekvivalentne vrednosti 1000 EUR v SIT, medtem ko ima predsednik pravico naloga za izplačilo sredstev, ki so manjša od te vsote.

VIII. JAVNOST DELA

33. člen
Javnost dela DBS se izpolnjuje z:
Za javnost dela DBS je odgovoren predsednik društva.

IX. PREHODNE DOLOČBE

34. člen
Društvo lahko preneha z delom po samem zakonu ali po sklepu skupščine z dvotretjinsko večino glasov prisotnih članov.
35. člen
Zadnji izvršilni odbor mora o prenehanju delovanja društva obvestiti pristojni državni organ.
36. člen
V primeru prenehanja društva se premoženje društva prenese na Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike. Morebitna proračunska sredstva se vrnejo proračunu.
37. člen
IO predloži statut oz. njegove spremembe članom društva v javno obravnavo, ki naj ne traja dlje kot 30 dni. IO povzame pripombe javne obravnave in pripravi končni predlog statuta, ki ga predloži za sprejem na seji Skupščine.
38. člen
Statut prične veljati z dnem, ko ga sprejme skupščina društva, uporablja pa se od dneva, ko pristojni upravni organ ugotovi, da je v skladu z zakonom o društvih. S tem dnem preneha veljati prejšnji statut DBS, ki je bil sprejet 30. 10. 1997.za Izvršilni odbor DB Predsednik DBS
Dr. Primož Peterlin Dr. Marjeta Šentjurc

V Ljubljani, 8. 11. 2005